Wedstrijdreglement

Laatste aanpassing: 16/4/2020


Hieronder vind je het wedstrijdreglement. Iedereen die zich inschrijft voor onze wedstrijd verklaart zich volledig akkoord met dit reglement.

 1. NodeMapp BV (Corbeillestraat 50, B-2235 Westmeerbeek, KBO-nummer 0834.906.219) en Knooppunter (Uitgeverij Lannoo NV, adres: Kasteelstraat 97, 8700 Tielt, KBO-nummer 0446.201.582), hieronder de 'organisatoren' genoemd, organiseren samen een wedstrijd onder de naam 'Fiets rond uw kot', een wedstrijd waarvan de procedures in het onderstaande reglement worden toegelicht.
 2. De wedstrijd staat open voor iedereen die zijn vaste woonst in Vlaanderen heeft. De wedstrijd vindt plaats van 24 april 2020 t/m 31 augustus 2020. De organisatoren behouden zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. Dit wedstrijdreglement vervangt alle voorgaande versies en is ook van toepassing op de vorige edities.
 3. Elke deelnemer verklaart zich akkoord om, zolang de 'social distancing' maatregelen van de overheid van kracht zijn, enkel alleen te gaan fietsen of samen met mensen uit het gezin waarmee de deelnemer samenwoont onder hetzelfde dak. De wedstrijd is specifiek samengesteld om tegemoet te komen aan de richtlijnen van de overheid tijdens deze coronacrisis. De volledige wedstrijd kan individueel gevolgd worden zonder te hoeven samenkomen met andere mensen dan uit je eigen gezin.
 4. Elke deelnemer moet voor aanvang van de wedstrijd beschikken over een (gratis) Vlaanderen Fietsland account. Daarna kan er gratis ingeschreven worden via het online inschrijvingformulier om de inschrijving definitief te maken. Bij misbruik (e-mailadressen van derden invoeren, foutieve gegevens doorgeven,...) behouden de organisatoren zich het recht om de betreffende deelnemer te verwijderen uit de wedstrijd. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren.
 5. De organisatoren hechten veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens. De organisatoren doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisatoren houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). De organisatoren gebruiken persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de wedstrijd en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens van alle deelnemers uit onze databank gewist.
 6. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis heeft van de beperkingen van het internet. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.
 7. De organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
 9. De persoonlijke gegevens die op het inschrijvingsformulier worden ingevuld moeten juist en de waarheid zijn. De deelnemer mag niet meespelen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen onder een naam die niet correct is, verliest de deelnemer het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de volgende in de ranglijst van winnaars.
 10. Een uitgebreide beschrijving van de spelregels en de inhoud van de wedstrijd staan op deze webpagina beschreven: fietsronduwkot.be/nl/over-de-wedstrijd/hoe-werkt-het.
 11. Elke deelnemer ontvangt na inschrijving en betaling alle nodige info om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd (enkel per e-mail). Elke deelnemer kan alle info, uitslagen en alle andere zaken die te maken hebben met deze wedstrijd online vinden via fietsronduwkot.be.
 12. De organisatoren zijn onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van een fietsroute en het op zoek gaan naar virtuele letters tijdens de fietstocht met behulp van een smartphone app). Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving voor de wedstrijd.
 13. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden door de deelnemers begaan tijdens het volgen van een fietsroute. De organisatoren dringen er bij de deelnemers op aan om zich nauwgezet te houden aan de gepubliceerde route en hierbij geen schade toe te brengen, noch aan het openbaar domein, noch aan de eigendom van derden.
 14. Deelnemers kunnen gedurende de loop van de wedstrijd op zoek gaan naar 32 letters (met behulp van de Vlaanderen Fietsland app), die (virtueel) verborgen zijn verspreid op het fietsnetwerk in een straal van 15 km rond de woning van de deelnemer. Letters zijn steeds verstopt op de officiële fietsnetwerken in Vlaanderen die uitgewerkt zijn en onderhouden worden door de 5 Vlaamse provinciale toeristische diensten. Er dient nergens van deze trajecten van het fietsnetwerk afgeweken worden om een letter te kunnen vinden. De lokale bewegwijzering op het terrein heeft steeds voorrang op de informatie in de app. Als een traject in de app niet overeenkomt met de bewegwijzering op het terrein, volgt de deelnemer de bewegwijzering op het terrein.
 15. Er worden in totaal 40 prijzen uitgereikt gedurende de wedstrijd. De te winnen prijzen samen met alle details hoe deze verdeeld worden kunnen geraadpleegd worden via fietsronduwkot.be/nl/over-de-wedstrijd/prijzenpot. Deelnemers die aan volgende voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor het winnen van een prijs:
  • Iedereen die voor 31 augustus 2020 minstens 1 en maximum 4 juiste achtletterwoorden doorgeeft via deze website.
  • Een deelnemer kan slechts 1 keer een antwoordformulier doorgeven.
  • Gokken is toegelaten (1 keer) maar je moet van elk achterletterwoord dat je doorgeeft wel minstens 5 letters gevonden hebben. Je inzending is enkel geldig als hieraan voldaan is. De organisatoren registreren welke letters je effectief hebt gevonden tijdens het fietsen met behulp van de Vlaanderen Fietsland app.
  • Als je zelf de 4 woorden gevonden hebt, heeft het geen zin om de juiste oplossingen aan vrienden/kennissen door te geven. Wie de 4 woorden doorstuurt, moet minstens 5 letters van elk woord zelf gevonden hebben tijdens het fietsen met de app. Enkel de juiste antwoorden doorgeven heeft dus geen zin. De organisatoren hebben voldoende controles ingebouwd om deze 'valse' inzendingen te filteren.
  • Alle inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, komen niet in aanmerking voor een prijs.

  Van alle inzendingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, zullen de organisatoren op basis van deze criteria een ranking bepalen om de juiste prijzen toe te kennen:
  • Prijzenpot 1: dit zijn de meest waardevolle prijzen (rang 1). Deze 10 prijzen worden verdeeld onder alle deelnemers die erin slagen om de 4 juiste woorden te vinden volgens de regels zoals hierboven beschreven, en die het meest correct antwoorden op de schiftingsvraag.
  • Prijzenpot 2: dit zijn prijzen uit rang 2. Deze 10 prijzen worden verdeeld onder alle deelnemers die erin slagen om 3 juiste woorden te vinden volgens de regels zoals hierboven beschreven, en die het meest correct antwoorden op de schiftingsvraag.
  • Prijzenpot 3: dit zijn prijzen uit rang 3. Deze 10 prijzen worden verdeeld onder alle deelnemers die erin slagen om 2 juiste woorden te vinden volgens de regels zoals hierboven beschreven, en die het meest correct antwoorden op de schiftingsvraag.
  • Prijzenpot 4: dit zijn prijzen uit rang 4. Deze 10 prijzen worden verdeeld onder alle deelnemers die erin slagen om 1 juiste woord te vinden volgens de regels zoals hierboven beschreven, en die het meest correct antwoorden op de schiftingsvraag.
  • Indien er in een bepaalde rang geen 10 kandidaten zijn, worden de resterende prijzen uit die rang mee verdeeld onder de kandidaten die een rang lager gerangschikt staan, en die het meest correct antwoorden op de schiftingsvraag. Indien er in rang 4 geen 10 kandidaten zijn, worden de resterende prijzen uit rang 4 verdeeld onder alle kandidaten die minstens 1 juist antwoord volgens de regels hierboven beschreven hebben ingezonden, en die het meest correct antwoorden op de schiftingsvraag.
 16. De winnaars worden via e-mail (het e-mail adres dat de deelnemer gebruikt heeft bij registratie van zijn Vlaanderen Fietsland account) op de hoogte gebracht tussen 1 september 2020 en 15 september 2020. De prijs wordt hun per post bezorgd nadat zij de organisatoren het juiste afleveradres hebben bezorgd. Indien de organisatoren binnen de 4 weken na het contacteren van een winnaar via e-mail geen bevestiging hebben ontvangen, wordt volgens de regels in artikel 14 een nieuwe winnaar gekozen.
 17. De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisatoren zijn bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier.
 18. Een belangrijk onderdeel van de wedstrijd is het volgen van fietsroutes met behulp van de Vlaanderen Fietsland app. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of onregelmatigheden tijdens het volgen van een publicatie (fietsroute) via de Vlaanderen Fietsland app of andere gegevensdrager van fietsroutes die via deze website wordt aangeboden. De lokale verkeerssituatie of verkeersreglement heeft steeds voorrang op de situatie in de Vlaanderen Fietsland app of andere gegevensdrager van fietsroutes die via deze website wordt aangeboden. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de staat waarin de gepubliceerde fietstrajecten zich bevinden. De organisatoren publiceren en digitaliseren enkel fietsroutes die over de fietstrajecten van derden (namelijk het officiële fietsknooppuntennetwerk) en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of staat op het terrein van elke route die via deze wedstrijd wordt aangeboden.
 19. De organisatoren hebben het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, in te korten, verlengen of in te trekken zonder welke verplichting dan ook indien dit door overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de organisatoren aan dit reglement toevoegingen aanbrengen die hier zullen gepubliceerd worden en integraal deel van uitmaken.
 20. Alle beschikbaar gemaakte fietsroutes door de organisatoren aan de deelnemer zijn raadpleegbaar door de deelnemer op deze website tot zolang de wedstrijd duurt (31 augustus 2020). Na afloop van de wedstrijd zijn de routes niet meer toegankelijk via deze website.